Общи условия

Цитираните по-долу Общи условия са неразделна част от договора за организирано пътуване на Вип Турист.

В сила от: 01.03.2016г.

І. Общи условия

1. Резервации /записвания/

1.1. Записванията се извършват по телефон, имейл, он-лайн, в офисите на Вип Турист (ТУРОПЕРАТОР) или в бюрата на оторизираните от фирмата туристически агенции в страната. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит в размер на 30% от пакетната цена за автобусните програми и 50% от пакетната цена за самолетните програми, в случай, че не е упоменато друго.  Окончателното плащане се извършва 20 дни преди датата на отпътуване за автобусните програми, за самолетните – 30 дни, в случай, че не е упоменато друго. В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.

1.2 Резервацията се счита за валидна, само ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде препотвърден същият първоначално заявен хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.

2. Необходими документи за пътуване.

2.1. Задграничен паспорт валиден минимум 6 месеца или лична карта при пътувания до всички страни на територията на Европа (с изключение на Турция и Албания), медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За лица под 18 години, пътуващи непридружени от единия или двамата родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната.

ІI. Цена. Начин на формиране и промяна

1. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:

1.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

1.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други.

1.3. При промяна в обменния валутен курс, относим към договора с повече от 3% в периода между сключването му и датата на отпътуването.

III. Анулации и неустойки

1. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки по автобусните програми:

1.1. До 40 календарни дни преди датата на пътуването – без неустойки.

1.2. От 39 до 30 календарни дни преди датата на пътуването – 50% от внесения депозит.

1.3. От 29 до 20 календарни дни преди датата на пътуването – 100% от внесения депозит.

1.3. От 19 до 10 календарни дни преди датата на пътуването – 75% от общата цена на организираното пътуване.

1.4. Под 9 календарни дни преди датата на пътуването – 100% от общата цена на организираното пътуване.

2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки по самолетните програми:

2.1. До 60 календарни дни преди датата на пътуването – без неустойки

2.2. От 59 до 30 календарни дни преди датата на пътуването – в размер на внесения депозит

2.3. От 29 до 20 календарни дни преди датата на пътуването – 70% от общата цена на организираното пътуване.

2.4. От 19 до 14 календарни дни преди датата на пътуването – 80% от общата цена на организираното пътуване.

2.5. По – малко от 14 календарни дни преди датата на пътуването – 100% от общата цена на организираното пътуване.

3. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете за анулация и в размерите по т. V.1 и V.2., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност при следните случаи: при връщането на турист от гранични власти, при неспазване от туристите на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не, отказ за издаване на виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ, недопускане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да влезе или излезе в/от дадена страна по причина, независеща от ТУРОПЕРАТОРА.

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА, може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:

6.1 Забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини в т.ч. мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др, както и при промяна на разписанието от страна на превозвача.

6.2 Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.3 Загуба или повреда на багажа по време на пътуването

6.4 При форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

7.1 ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.2 Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора.

7.3 Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

8. Всяка екскурзия се осъществява при съответния минимум брой туристи, посочен в края на програмата. В случай, че този минимум не е достигнат, Вип Турист уведомява записалите се клиенти не по – късно от 7 дни преди датата на отпътуване за неосъществяване на екскурзията.

IV. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 24 часа преди датата на отпътуването.

V. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

VI. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

VII. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги трябва да бъдат предявени в срок от 3 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да представи лично в офиса на Вип Турист писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/. В срок от 30 дни след получаване на рекламацията Вип Турист дава своето писмено становище по нея.

VIII. Застраховки

1. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма е „ЗД Евроинс” АД и застрахователната полица е № 03700100000917/ 10.02.2016г.

2. Вип Турист предлага срещу допълнително заплащане застраховка “Отмяна на пътуване”, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за закъснение на полетите и за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др.

3. Информация за сключената задължителна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.

IX. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Х. Хотели, транспорт и туристическа програма.

1. Настаняването в хотелите се извършва в двойни, тройни, единични стаи (видът на предлаганите стаи е упоменат във всяка програма), срещу съответно доплащане или намаление. В повечето случаи хотелите предлагат тройни стаи във вид на стая с две редовни легла и едно допълнително.

1.1.      Хотелски резервации при индивидуални записвания и плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ директно на хотела, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА:

1.1.1.За резервации от 1 до 3 нощувки – 50% от цената на една нощувка на човек;

1.1.2.За резервации над 3 нощувки – 10% от общата стойност на престоя в дадения хотел на човек.

2. Екскурзиите, с изключение на самолетните и чартърните, се извършват с автобуси с ЕвроЛиценз, отбелязана във всяка програма, които разполагат с климатик, радиокасетофон, видеомонитор, микрофон, бар с разхладителни напитки. В тях е забранено тютюнопушенето. Определянето на местата в автобуса е според реда на записването.

3. Пакетните цени включват туристическа програма. Панорамната автобусна и пешеходна обиколка с водача на групата не включва посещение на туристическите обекти, изброени в тях. Някои от тях могат да бъдат посетени самостоятелно в свободното време. За посещението на по – значими музейни обекти при възможност и при желание от страна на туристите срещу допълнително заплащане, могат да бъдат наети местни екскурзоводи, като изнасяната информация не е на български език. В много от музеите заявката за местен екскурзовод, както и за фиксиран час на влизане, трябва да бъдат направени предварително, за което препоръчваме да се информирате за възможностите в офиса на ТУРОПЕРАТОРА и в нейните агентски бюра. Изключение прави изричното упоменаване на включената в пакетната цена обиколка панорамна или пешеходна с местен екскурзовод. Пакетните цени не включват входните такси на посещаваните обекти, както и таксите за предварителна резервация за посещение на някои от тях, разходките с лодка, корабче, екскурзиите срещу допълнително заплащане, трансфера с лифтове и железници, допълнителните мероприятия по желание и разходите от личен характер.