Авторско право

Този сайт и неговото съдържание са авторско право на Вип Турист ЕООД. Всички права запазени. На този сайт са публикувани туристически програми на други лицензирани туроператори, за които Вип Турист ЕООД е придобила правото да ги предлага. 

Всяко разпространение или възпроизвеждане на част или на цялото съдържание, в каквато и да е форма, е забранено, освен в случаите когато:

  • Можете да отпечатате или да теглите на локалния си твърд диск екстракти само за лична и нетърговска употреба. 
  • Можете да копирате съдържанието на трети отделни страни само за тяхна лична употреба, но само ако посочвате уебсайта като източник на материала. 

Освен с изрично писмено наше разрешение, Вие не можете да разпространявате съдържанието на този сайт. Не може да го предадавате или да го съхранявате в друг уебсайт или друга форма на електронната информационна система.