Отговорност

Информацията, съдържаща се в този сайт (“Сайт”) е само за общи информационни цели. Информацията се предоставя от Вип Турист и докато се стараем да поддържаме информацията актуална и коректна, ние не можем да гарантираме за пълнотата, точността, надеждността, годността или наличността на сайта или информацията в него, продуктите, услугите, или свързани с тях графики, които се съдържат на този сайт, за каквито и да е цели. Всяко Ваше решение, което е базирано на информацията в този сайт, е изцяло Ваша отговорност.

В никакъв случай няма да носим отговорност за загуба или повреда, преки или косвени загуби или щети, или каквато и да е загуба или щета, произтичащи от загуба на данни или печалби, произтичащи от или във връзка с използването на този сайт.

Чрез този сайт вие сте в състояние да се свържете към други сайтове, които не са под контрола на Вип Турист. Ние нямаме контрол върху същността, съдържанието и наличието на тези сайтове. Включването на всякакви връзки не означава непременно, препоръка или подкрепя становищата, изразени в тях.

Полагат се всички усилия за поддържането на този сайта и безпроблемната му работа. Въпреки това, Вип Турист не поема отговорност и не носи отговорност, в случай, че Сайтът е временно недостъпен поради технически причини, които са извън нашия контрол.